Invitation to the Opening of the Balance-Recovery Life-Center

Dear friends!

The time has finally come. On Saturday, September 2, 2017 at 10 am, Balance-Recovery Life-Center GmbH will be officially opened at the more than 120 years old Haus Constanze.

The Balance-Recovery Life-Center is a place that integrates all aspects of human experience. All expressions of life are included. Everything gets the opportunity to become whole again.

Our approach is very unique in that nothing is excluded. The central idea is to learn to enjoy life as it is and to share this joy of life with other people and all beings. Everybody is welcome here and is supported individually and accompanied to unfold his or her true potential. Everybody gets the opportunity to find his or her individual way to restore personal balance. We are working with seniors, youth, refugees, disabled people, etc. Everybody has the chance to express him- or herself and to contribute.

Balance-Recovery Life-Center GmbH Guest House is more than a mere guest house. We are creating a home for ourselves and everybody who wants to discover and celebrate life. A life-community where people live, work and create together is growing steadily. We offer the possibility to stay short or long term, to live here or just to spend a night.

We are spending much joyful effort in recreating this place. For us transforming this place is a way to transform ourselves.

The decoration of the rooms is an expression of the love and respect that we have towards this place. Also our food is meant as a gift not just for the tongue, but also for the soul. Come and enjoy the moment with our great food.

We feel very blessed that we are allowed to open our first Balance-Recovery Life-Center in this very special place. The surrounding nature is simply amazing. It is bringing peace and rest to everybody who is willing to leave the hustle and bustle behind. Our Center and our offers continually grow and evolve further. In the near future, teachers from all over the world will be invited to support you actively.

We are joyfully looking forward to finally open the Balance-Recovery Life-Center GmbH Guest House and we would like to invite you to celebrate this exceptional day with us.

You can find more information on our homepage www.haus-constanze.de and www.balance-recovery.com or ask our staff.

When you would like to come to celebrate this day with us and maybe bring some friends or relatives, then please give us a short notice via email or phone.
Email: lifecenter@balance-recovery.com
Phone: +49 (0) 258 9937 3796

We wish you a pleasant stay and we are looking forward to hear your ideas and critique, because we are open to constantly bring our service and approach towards people on a higher level.

We are looking forward to your visit!

Your Balance-Recovery Life-Center GmbH Team

Haus Constanze
Rosenallee 1
46487 Wesel-Diersfordt
life-center@balance-recovery.com
www.haus-constanze.de
Tel. 0049 (0) 285 9937 3796
Balance-Recovery Blog – Autumn 2016 – Lithuanian

Brangūs Draugai!

Savo kūno balansavimasGyvenimas bėga greitai. Mes pradėjome dirbti naujose šalyse: Anglijoje, Lietuvoje. Pastoviai keičiamės. Keičiame įpročius, keičiame santykius su maistu. Atradinėjame galimybes naudoti maistą kaip vaistus. Rain sėklomis pagrįsti maisto papildai pasitaikė mano kelyje. Mes esame sužavėti pokyčiais mūsų kūnuose nuo tada kai pradėjome naudoti Rain. Vis daugiau ir daugiau žmonių aplink mus pradėjo taip pat naudoti Rain ir jie taip pat patiria valymą, kūno optimizavimą ir jie gauna daugiau energijos. Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje norėdami gauti daugiau informacijos apie savo gyvenimo stiliaus keitimą šiandien su Rain.

 

Gyvenimo centras

Vis daugiau ir daugiau žmonių iš viso pasaulio aplanko mūsų centrą. Žmonės su visiškai skirtingomis biografijomis ir penkiomis katėmis gyvena kartu. Išgyvendmi ir paleisdami tai kas iškyla. Mūsų gyvenimo centras yra centras didelių transformacijų. Šeimos kartu nori apsistoti mūsų centre. Šiuo metu mes ieškome didesnio pastato su daug gamtos, tylos ir vietos susibūrimams ir kūrybiškumui.

Sąmoningumas mokyklose

Mes progresuojame skleisdami supratimą apie sąmoningumą ir aktyvumo ir dėmesio sutrikimą tėvams ir mokyklose. Mes turime atvejį su mokyklos sistemos pakeitimu. Mokytoja, dalyvaujanti sistemos keitime, buvo be galo šokiruota supratusi kad jos mokiniai nebeturi svajonių.Vaikai atsivėrė. Mes išsaugojome vaikų gyvenimus. Mokiniai ir mokytojai pagilino tarpusavio santykius. Rūpinamės, kad vaikai išdrįstų vėl svajoti. Vaikai prašo daugiau tokių pamokų.

Turkija

Šiais metais, mes aplankėme Turkiją du kart. Liepos mėnesį, likus dviems dienoms iki mūsų atvykimo, penktadienio vakarą mes gavome daug žinučių iš žmonių, sunerimusių padėtimi Turkijoje. Mes įsijungėme televiziją ir sunkiai galėjome patikėti kas darėsi Turkijoje. Vyko perversmas ir daug žmonių žuvo arba buvo sužeisti. Oro uostai Turkijoje buvo iškart uždaryti. Mes nebuvome tikri ar galėsime vykti į Turkiją sekmadienį. Mes iš karto nusprendėme, kad jeigu mums pavyks nuskristi į Turkiją, mes nuvyktume į Stambulą ir nesvarbu ką medija mums rodė. Svarbu, kad mes būtumėm ten dėl turkų. Sekmadienį daug skrydžių buvo atšaukta, bet mūsų skrydis įvyko. Mes kaip visada apsistojome Taksim aikšėje kur vyko visos demonstracijos. Mes netgi turėjome snaiperius ant mūsų pastato stogo. Mes jautėmes saugiai ir buvome tiesiog laimingi galėdami pamatyti savo draugus vėl. Mes vos atpažinome kai kuriuos žmones. Jie visiškai pasikeitė.

Jakubas ir aš galime dirbti visur. Kartais mes pradedame dirbti tiesiog gatvėje spontaniškai. Šį kartą Dina pasiūlė padaryti Balance-Recovery akimirkas valtyje Bosfore esant pilnačiai. Padirbti su valančia vandenyno jėga ir pilnatimi. Taigi mes tai padarėme. Jakubas ir aš jautėmės kaip balerinos, kad išlaikytumėm balansą valtyje kuri riedėjo per bangas. Tai buvo labai stipri patirtis su vandenyno vandens valymu, pilnatimi ir moteriškąja dalimi. Aš kviečiu visus žmones Turkijoje būti ten kitą kartą. Tai yra nuostabi patirtis.

Praha

Jau metų metus mes lankomės Prahoje 5-6 kart per metus. Ryšys su mūsų artimais draugais Prahoje darosi vis artimesnis ir artimesnis. Mes būsime ten gruodį dar kartą.

Lietuva

Rugsėjį mes pirmą kartą lankėmės Lietuvoje. Marijus ir Birutė mus šiltai pasitiko Kaune. Lietuvos žmonės labai palietė mūsų širdis. Žmonės atsivėrė patys labai greitai. Mes norėjome pasilikti 8 dienas bet likome dar 2 dienas ilgiau, kad galėtume padirbėti daugiau su lietuviais, nes buvo daugiau žmonių kurie prašė privačių sesijų o viskas buvo pilnai užsakyta. Mes turėjome septynias privačias sesijas per dieną. Balance-Recovery akimirkos buvo gražiame pastate su daug langų. Jauniausiam dalyviui buvo 6 mėnesiai , o seniausiam beveik 80 metų. Savaitgalis prabėgo iš kart labai giliai. Mes juokėmės, verkėme ir šokome kartu. Mes šventėme gyvenimą. Dideli pokyčiai įvyko su visais. Tai buvo mūsų pirmas apsilankymas ir ten buvo ir taip daugiau negu 85 žmonės. Buvo labai daug jaudulio ir susidomėjimo darbu. Kai kurie žmonės iš karto nusprendė, kad jie nori patirti daugiau darbo ir kad aplankys mus Vokietijoje. Vienas žmogus nusprendė pasilikti ilgesniam laikui mūsų centre. Mes labai laukiame mūsų sekančio apsilankymo Kaune sausį.

Visur vaikai prašo savo tėvų ar jie gali susitikti su mumis. Vaikai yra labai laukiami Balance-Recovery akimirkose ir privačiose sesijose. Šiais metais mes palaikome kelias nieščias moteris ir jų šeimas. Taip pat ir per Skype, mes palaikome šias šeimas su pokyčiais šeimoje po naujagimio gimimo.

Londonas

Mums patiko aplankyti gražujį Londoną ir ten buvo daug staigmenų. Savaitgalis ir privačios sesijos prabėgo labai giliai akirmirksniu. Ne tik dalyviai pasikeitė, bet ir žmonės centre Vokietijoje buvo sužavėti mūsų pokyčiais. Mes laukiame apsilankyti Londone kitais metais vėl.

Mes laukiame sutikti tave viename iš ateinančių Balance-Recovery Savęs Gydymo Akimirkose.

Dėl daugiau informacijos spauskite čia.

Su Meile, Tegu Dievas Laimina Tave,
Balance-Recovery Komanda

Jakub Endrýs
Balance-Recovery Blog – Autumn 2016 – English

Dear Friends!

Balancing your body

Life goes fast. We are bringing the work to new countries; England, Lithuania. Changing constantly. Changing habits, changing our relation with food. Exploring the possibilities of using food as a medicine. Rain seed based food supplements came on our path. We are so amazed by the changes in our bodies since we are using Rain. More and more people around us started to use Rain as well and they are also experiencing cleansing, optimization of the body and they are gaining more energy. See our homepage for more information about changing your lifestyle today with Rain.

Life center

More and more people from the whole world are visiting our center. People with totally different backgrounds and five cats are living together. Experiencing what comes up and letting it go. Our life center is a center of big transformations. Entire families want to stay in our life center. We are looking for a bigger building with a lot of nature, silence and room for coming together and creativity.

Consciousness in school

We are progressing in bringing awareness to parents and in schools about consciousness and ADHD. We have a case with changing the school system. The involved teacher found it most shocking that she found out that the kids in her class are not dreaming anymore. Youngsters really opened up. We saved kids lives. Students and teachers deepened their relationship with each other. Taking care that kinds dare to dream again. The children are asking for more of these classes.

Turkey

This year, we visited Turkey twice. In July, two days before we left, we received on that Friday night, a lot of messages of people who where worried about the situation in Turkey. We turned on the television and we could hardly believe what was going on in Turkey. A coup was happening and a lot of people died or got injured. The airports of Turkey closed down instantly. We were not sure if we could go to Turkey on Sunday. Right away, we decided that if we could get a flight to Turkey, we would go to Istanbul, no matter what the media was showing us. It is important that we are there for the Turkish people. On Sunday, a lot of flights where still cancelled but our flight went. We stayed as always right at the Taksim square where all the demonstrations were. We even had snipers on the roof of our building. We felt safe and we were just happy to see our friends again. We did barely recognize some people. They transformed completely.

Jakub and I can work everywhere. Sometimes we start to work on the street spontaneously. This time Dina suggested to do a Balance-Recovery moment on a boat in the Bosporus during full moon. To work with the cleansing power of the ocean and full moon. So we did. Jakub and I felt like ballerinas in order to stay in balance on the boat that was rolling on the waves. This was a very powerful experience with the cleansing water of the ocean, the full moon and about the female part. I invite all the people in Turkey to be there next time. It is an amazing experience. In Turkey we are also expanding. In November we will both visit Istanbul and for the first time Izmir.

Prague

For years, we are visiting Prague five or six times a year. The contact with our close friends in Prague is getting closer and closer. We will be there in October and December again.

Lithuania

In September we visited Lithuania for the first time. Warmly welcomed in Kaunas by Marijus and Birute. The Lithuanian people really touched our hearts. The people opened themselves really fast. We wanted to stay 8 days but we stayed 2 days longer to be able to work more with the Lithuanian people. Because everything was booked out and the people were asking for sessions. We had seven private sessions on a day. The Balance-Recovery moment was in a beautiful building with a lot of windows. The youngest participant was 8 months and the oldest almost 80. The weekend went immediately very deep. We laughed, cried and danced together. We celebrated life. A big transformation happened with everybody. It was only our first visit and there were already more then 85 people. There was a huge excitement and interest in the work. Some people decided immediately that they want to experience more of the work and they will visit us in Germany. One person already decided to stay for a longer time in our center. We are excited about our second visit to Kaunas in November.

Everywhere children are asking their parents if they can meet us. Children are very welcome during Balance-Recovery Moments and private sessions. This year we are supporting several pregnant woman and their families. Also by Skype, we support these families with the changes in a family after the arrival of a newborn life.

When we write this, we just got back from London. We enjoyed to visit beautiful London and there were many surprises for us. The weekend and the private sessions went very deep immediately. Not only the participants transformed, the people in the center in Germany where amazed by our transformation. We are looking forward to visit London next year again.

We are looking forward to meet you on one of the upcoming Balance-Recovery Self-Healing-Moments.

See our Event Calendar here.

With Love, God bless you,
The Balance-Recovery Team

Jakub Endrýs
Balance-Recovery-Blog – April 2016

Dear Friends,

This year started amazingly. More and more people invite us to their countries to work there. Our organization is growing and changing. Everywhere people loving them selves and in that way also the world.
I’m amazed what a courage people have to let go of the past and start to live in the now.
We are building a solid organization based on love and honesty and this organization is ready to support all those beautiful people worldwide. We started this year with our first visit to Istanbul.

Istanbul
Turkey welcomed us warmly. From the wonderful Bilgi Paylaşım Center we could see the bridge over the Bosporus to the Asian part of the city. Istanbul connects Asia and Europe. Here you can see that there is no difference between Europeans and Asians. We are all people looking for love. Lovely Dina and colleagues of the Bilgi Paylaşım Center took good care of us.

The Turkish people are really open and willing to look at what is there. The private sessions where fully booked and the Balance-Recovery Self-Healing-Moment was very special. Istanbul had some surprises for us. Even the birds and the weather supported us with our work. Our friend Can took us out to dinner. We had the perfect chicken in a thick crust of salt and the staff was singing and dancing when they served it. On the last two days, it was snowing and many flights were delayed or cancelled, but ours was perfectly on time.

New York
A day after a giant blizzard that shut down the entire east coast of the US, we landed in a beautiful, white New York City. This time we stayed in Brooklyn. We visit our beloved Grace several times. We never met a masseuse that hurts you so much, but makes you feel so good afterwards. She literally makes room in your chest to breathe deep again. Thank you Grace for helping us to bring our bodies more in balance!

This time our Balance-Recovery Self-Healing-Moments were held at the Bhakti Center. We were warmly welcomed. This was our fourth Self-Healing-Moment in NYC and the New York people are more and more starting to experience, understand and enjoy the unique work. The number of participants of the Self-Healing-Moments is growing rapidly. We hardly recognized some of the participants from previous times. They became so much softer and more beautiful. We are grateful to see that they came closer to their true nature and so incredibly fast . We thank Mary and Michaela for the support.

Miami
After two weeks of private sessions and Self-Healing-Moments in NYC, we took the plane to Miami for our second visit at Stephanie’s Pamuya Healing Sanctuary and to see our dear friends again. We met a lot of new people at the Balance-Recovery Self-Healing-Moment. The people of Miami went really deep. Over and over again we see what happens with people if there start to experience again. Whole life is changing immediately We thank Stephanie and Ingrid for supporting the people of Miami on their road to their true nature. It is great that we keep in touch with our US-based friends with Skype sessions.

Germany NRW
The group is getting bigger and bigger and it was time to move forward to a bigger location. We are happy with our new host Haus Elmer in Hamminkeln.
We were pleased that after a long time, some people took the step of joining the Self-Healing-Moment. It was great to welcome new people. People who are joining the Self-Healing-Moments for a longer period of time and new participants melted together.

Prague
We were excited about going back to Prague. Due to our busy travel schedule, we haven’t been there for three months. IMG_7303 On the first night we have had a lovely dinner to celebrate Jakub’s birthday. For the movie, see Wilri’s Facebook-Page. A lot is happening in Prague and we were looking forward to see our friends there again. It is great to see what happens to the Czech people. Throughout the years, the community in Prague turned out to be a kind of family. We were for the first time at the amazing, bigger venue DDM-OS. We enjoyed the friendly staff and the big room with high ceilings and a lot of daylight.

Dubai
April has started with our first Balance-Recovery Self-Healing-Moment in Dubai. We are thrilled to bring Balance-Recovery to the United Arab Emirates. The Self-Healing-Moment was amazing. The first one and a half hour we were just talking about the Emirates, its history and its culture. Dubai has similarities with New York. There are people from all over the world living together in peace. It is really safe; there is hardly any crime. The participants told us that about 44 years ago, there was nothing but desert here. The seven monarchs who had a lot of war among each other decided to stop fighting and to support each other. They founded the United Emirates. It was a kind of same vision as Nelson Mandela had. We got a total different vision of Dubai. The generosity and openness of the Sheikhs and their support to the local people astonished us. The inhabitants of the Emirates can even directly contact the Sheikhs if they need help. The Sheikhs share their wealth in order to support people in many ways.

In May, we will be on the road non-stop . We will work in Istanbul, Prague, Germany, New York and Miami. You will read more about these adventures in our next blog. Check our event calendar for the venues and feel free to join us.

Later this year we are also in London, Lithuania and Israel.

With love, God bless you,
Your Balance-Recovery Team

Jakub Endrýs

email-jakub-signature-photo
Balance-Recovery-Blog – October 2015

Dear Friends,
October brought us a lot of thrill. We are happy to share with you some special moments.

Prague

We had profound Self-Healing-Moments with Wilri and Jakub in Prague.
Here are a few comments from people who participated in the weekend:

“I have never experienced something like this. There are no words.
Psychologists and psychiatrists cannot help people, but this work can. This is the work of the future” – Vladislav, senior-

Wilri & Michaela“After I came home from the Balance-Recovery Self-Healing-Moment, for the first time in months, the bedroom door of my 15-years old son was open. That is how fast things can change. When I told Wilri this, Wilri asked me: ‘What have you changed in yourself that your son could open his door again?’ I answered: ‘Giving up control, Opening up.'” -Jitka-

“If I hadn’t met Wilri and Jakub, I wouldn’ have made it until now. They saved my life.” -Jeantine-

“I’m addicted to Wilri and Jakub.
Wilri answered: ‘That’s not a dangerous addiction. It will only kill your ego at the end’.” -Monika-

“You always say us what is a blessing. But I tell you what is a blessing!”
Wilri said: “I listen.”
“To meet you.” -Zdeňka-

Skoda_front“Oh, God! Why can’t you just tell us to stay in Prague another day, instead of breaking down our car! God was really kind, it was just a plug that the mechanic didn’t properly put back in and the oil was leaking out. We had to stay another night because it’s a public holiday and all garages were closed. The next day we got a replacement car and we could go back home.” -Wilri-

Join us next time in Prague on Balance-Recovery Self-Healing-Moment!

Germany

Wilri & Jakub dancing NRWThe Balance-Recovery Self-Healing-Moment in NRW was also very precious.

The theme was intimacy. Everybody of us felt blessed to be a part of this. It felt like a big family.

More and more people in Germany are coming to us and change their lives.

We are thrilled that we have made contact with German-Turkish associations and with people from politics. Among other things, our flyer will be translated into Turkish and we get entrance to German-Turkish communities, unions and similar associations, so that they can support us with our petition against Ritalin. Together we are making a dream come true and stand up against the drugging of our children.

For this purpose we also want to organize information evenings about the topic ADHD. Our dear Turkish friend has given us the great suggestion that we organize information evenings via live stream.

Join us next time in Germany on Balance-Recovery Self-Healing-Moment!

At the moment Wilri and Jakub are on tour in the USA. They are going to be there for a whole month and are visiting NYC and Miami. They are also giving private sessions. You have to meet them.
Make that change!

With Love, God bless you,
Your Balance-Recovery-Team,
Jakub Endrýs

email-jakub-signature-photo
Balance-Recovery-Blog – September 2015

Dear Friends,
a lot has happened in September.

15 people in 3 cars traveled to join us for 7 days in Prague

This time again, it was a very deep transformation process for everybody. It really brings you beyond everything you can imagine. Prague is really a magical city and it pulls people to come back again and again. From the very beginning every member of our group was deeply immersed in the process of Life. It was a truly a pure celebration of Life from the first till the last moment. We were dancing wildly on street with so called strangers, but in that space there are no strangers, there are only friends. We were delighted to taste the amazing food in one of the best Prague restaurants, called SOHO. Their ice cream can bring tears of happiness to your eyes.

And of course we let go the old and opened up for something new and fresh. All of us celebrated Life with every sense, welcoming every taste, every feeling and every emotion Life can offer. Deepening friendship. Discovering the new. Opening to our true selves. Finding others in our selves.

It is amazing what can happen in just a few days. It feels like a miracle to see one of our participants looking 20 years younger after the Balance-Recovery-Self-Healing-Moment.

Come and experience what a Balance Recovery-Self-Healing-Moment can do for you. Come and discover what miracles you can do for yourself, because it is about YOU.

This time we also started with private-sessions like in the USA and there were amazing shifts happening with many people who had a session.

We are looking forward to see you in October on 23rd, 24th, 25th, and 26th and 27th for private sessions.

GERMANY

In Germany we are working hard on opening our first Balance-Recovery Life Center in Nottuln. Currently we are negotiating with the local authorities about the Balance-Recovery Life Center with gastronomy, senior day care, stationary and ambulant care for young people and refugees, as well as care for people with or without disabilities and families.

Some officials were not prepared to co-operate and would not even give us some information. We went to the complaints office. The competent authority there was even moved to tears when he learned about the work of Wilri. He gave us access to a higher authority in Wesel. He promised us to support us with everything, what he did. It was different with the higher authorities. Some of them were very enthusiastic about our enterprise. And they wanted such a Center to open in Wesel, as well. We got tips and possibilities how to do that. They are very interested to work with us and can hardly wait.

Among other things, we currently get much support from various institutions and organizations in order to open our center.

More and more people want to come to our Life Center. There are already six people living with us and it looks as if two more are soon to come. In addition, recently more and more people come to us and stay with us for a while to get support. We even got a donation of furniture for our Center. While the community grows together and becomes bigger and bigger, everyone unfolds his creativity.

We started the ADHD-Project together with youngsters in a school, in Germany

Yinka and Lanre visited Marion in her school to talk with the youngsters about ADHD and the way children are kept quiet by drugs like Ritalin, Medikinet etc. Most of them really felt that those children with so called ADHD who get the agent methylphenidate which is chemically working like an amphetamine, are kept away from their nature. Some students shared experiences they had with friends and relatives who are medicated with Ritalin. Some of them said it changed their personality. And that it seemed like they were numbed.

A boy in the school said: “My little brother is diagnosed with ADHD, but I think he is just fine and normal.” We shared our opinion, that ADHD is a fictitious disease, abused by people who don’t want to see the truth and what the behavior of the children is showing us. The Diagnosis ADHD is a way, to tell children and more and more adults, that there is something to fix about them. But it’s society which has to change, so everybody can be happy and be his true self.

It is important that children can make the experience that everything is okay. No matter if there is shouting, laughter, crying or just climbing trees. That’s why we played games together and shared our diverse experiences.
At the moment, we are preparing a petition to ostracize methylphenidate out of the German health care system via referendum. The people should finally start to listen to the children. We should let them be themselves and let them live their childhood. We don’t have the right to do anything else.

That day we were blown away. The openness of the children was overwhelming and it made everything feel so light and easy. Working together with children is a gift. It made us feel humble, because we didn’t do much, but to see the children creating freshness and love was so beautiful. We could only be there, receive and be thankful for everything that happened.

USA, fast and rich as always. With Lot of new experiences

We have arrived at our beloved NYC at 9/15. It’s just amazing. We immediately felt like returning home again. We are feeling here like a fish in the water.

SurfingSurfing on the waves of life

We did an interview with LeGrande Green. It was marvelous. We had so much fun together. He instantly hooked up with us and was very enthusiastic about our work. He told us that he is looking forward to support our work throughout the whole US. Thank you, friend!

You can listen to the interview here: www.getboldtoday.com/168-wilri-waarlo-meet-your-inner-healer/

On the Friday, we had live music with Michael Braudy.

We had a weekend of profound self-healing with very deep transformations.

It’s always a miracle to see how deep the self-healing goes with cleansing up structures, which have been there for many, many generations. Unconscious, dark levels are brought out in the light of love and freedom.

We gave private-sessions for several days with many people, working individually on their issues. The first private-sessions for November are already booked. Amazing to see what happens, if people do the weekend and then afterwards a private-session to deepen up.

Our dear friend Mary did great organization work and it is always a blessing to work with her. Michaela was also there and we went to the beach together to enjoy. We had a great dinner with our friend Linda who will host us together with Michaela in November.

Together with the family, we visited a local famous psychical clinic in New Jersey.

A beautiful guy who is suffering from the past, living daily in war, desperately looking for a way out. It was a blessing to work with him and we pray that he is getting out soon. It should be an honor to welcome him in our Balance-Recovery Life Center. So that he can heal in a place that is safe and with loving people who understand what he is going through. He writes beautiful poems. If you want to support him please say so.

A poem from our friend Daniel:
I am broken inside
By a tearful divide.
And rage I cannot hide
I am torn apart,
I have broken her heart.
And yet through grace from above,
I have fallen in love.

In the evening there was an eclipse of the moon and we were witnessing that on the top of one of the tallest buildings in NYC together with our three already dear friends who invited us.
It was amazing and so powerful.

America we love you and embrace you!

In November we are back in New York and new is Miami.

In second half of January we will be in New York, again. For exact dates follow our homepage.

For people who want to enjoy beautiful weather and a time out in the winter together with us, we will be in Miami with a longer retreat. For exact dates follow our homepage.

And at this moment we are negotiating about New Jersey, too, because a beautiful lady has asked us if it is possible that we come also to New Jersey if she organize an event for us.

Wilri also got an invitation to do a radio show in Canada.

Upcoming Balance-Recovery-Self-Healing-Moments:

Prague:
Experience Evening – October 23
Balance-Recovery-Self-Healing-Moment – October 24 till 26
Private sessions available

NRW:
Balance-Recovery-Self-Healing-Moment – October 31 till November 1
Private sessions available

USA:
New York:
Experience Evening – November 6
Balance-Recovery-Self-Healing-Moment – November 7 till 8
Private sessions available

Miami:
Experience Evening – November 20
Balance-Recovery-Self-Healing-Moment – November 21 till 22
Private sessions available

For details check our Event Calendar.

Much love,
God bless you all,
Your Balance-Recovery-Team
Jakub Endrýs
email-jakub-signature-photo
Balance-Recovery-Blog – Prague June 2015

26-06-2015

IMG_1853_smallThursday evening was a blessing. I had the privilege to work with a beautiful family – they had a private session, because the kids are often ill. For me it is so special that parents are willing to look and experience what is making their kids ill.
Finally parents who not believe that everything is fault of the kids. Because kids taking everything in also from the parents to get it in balance again. Even if they get ill by themselves.
The kids wanna have us free. It is getting time that parents are like this, willing to feel their own hurts, their own fear so that it is not necessary for the kids to feel that. So that our kids are free and can play instead of carrying all the hurt not felt from the parents and environment.

27-06-2015

photo-blog-prague-june-2015-02Today it was madness.
It was total madness.
Knocking ’em alive with love!! 💗. Amazing.
Silence is so alive.
Silence is so crazy.
Silence is being in god hands every single moment.
It was …………….. no words. Even an animal joined in.
Being lost and found.
If you loose yourself you find god.
It was unbelievable. Indescribable.
And so simple at the same time.
We are so blessed that we can experience depth of life
How can you describe universal love?
How can you describe god laughing?
I don’t know. We cannot do it.
But we can experience it.

28-06-2015 – Morning

photo-blog-prague-june-2015-03Our beautiful walk in a Prague park.

We imprisoned ourselves and our world that much that if somebody starts to cry in the middle of the park, because she feels her inner prison, people come and look what happen and the first thing they ask is: „Shall I call an Ambulance?“
My God!
 
How disturbed are we?
People are crying and they want to call an ambulance.
Is everybody blind?
How can you be happy?
How can you be in blessing?
If you are not allowed to feel your sadness.
How do you want to live?
Without rain
You are dying.

28-06-2015 – Evening

photo-blog-prague-june-2015-04Report from our Balance-Recovery Self-healing transformation weekend in Prague.

It’s just beyond all words.
A miracle so simple and so divine.
Instant destroying from the past.
Years of suffering, separation and loneliness.
All in one weekend.
Dissolving in one ocean.
One heart.
One body.
One soul.
If you really want to turn the tables in your life then be there the next time.
Don’t miss life.
Take the chance to transform in one weekend everything in the better.
Your relationships with others and your relationship with life it self.
Drinking the Nectar of Life.
Dates are August 28 2015, August 29 2015, August 30 2015 and August 31 2015 in Prague.

29-06-2015 – Morning

photo-blog-prague-june-2015-05Report of our morning breakfast in the centre of Prague.

3 ambulances
1 police car
5 people ask to call an ambulance
3 people ask to help
Just because somebody was crying and let all her hurts go.
If a lot of light is coming in your life our EGO or Mind tell run away it’s getting dangerous.
He is right; it’s getting dangerous for him and mind.
They have to go and mind have to be universal mind.
Doing Balance-Recovery work on the street, connecting strangers with strangers, afterwards there were friends and they know there are no strangers.
Jakub felt suddenly all the hurts and the fear from past times.
A great woman was asking is everything Ok, and we told her that Jakub was
crying the pain out from Czech, than she said then it is okay.
Life is a gift be so curious to let it in unwrap it and live it fully.
A 13 year old boy Dennis is Manager over 5 people from 30 till almost 60 years isn’t life crazy.

29-06-2015 – Evening

Our Balance-Recovery special regeneration day in Prague

Nothing is impossible. Everything can change. In four hours.
Complete erase of system and past.
Great destroying and erase.
Complete Life reset.
Starting at new.
Living out of other experience.
Experience everything at new.
You even don’t know what is a finger and a hand.
Complete erase of mind.
Profound renewal of the basis. A new basis to live from, to build on your newborn life. It is like to build your life on a solid basis even if you had no basis at all.
Our being is so miraculous, so complex and yet so simple, that it has such a self-healing system that you experience all the stages of your life from birth till now in the present moment and is healing and regenerating even your cells and genes. It is not to describe what is happening in such a day. Life is healing life nothing in between.
It is a wonder and still natural. Being completely naked again. Completely transparent. Total vulnerable. What a blessing. You have to really experience this. It is the making up from your life.

01-07-2015

photo-blog-prague-june-2015-06A testimonial from one of our participants and a picture of other one.

Dear reader
If you hesitate to join Balance-Recovery-Moment, let’s share my experience and explain why I chose BR.
– BR is not about talking, psychological theories or ezoteric fairy tales. Experiencing is prefered to talking. I needed a lot of years in other seminars to get something. I needed one weekend of half an year for the same in BR.
– Other lecturers or therapists were very careful. Wilri goes straight to matter. Wilri accepts me by his whole heart, but still he is able to shake with me. Then I can wake up from my delusions and structures.
– There is no excuse at Wilri. He does not save me. As good trainer he shows me when I cheat. And I can escape. But I know anyway that ball is on my side of playground and I return to the “game”, because I know I cant ran away from me.
And what BR gave me? Decisiveness, selfconfidence, love, comprehension, acceptation of other people and myself. I have more balanced relationship with others and me. My life is simpler, without a lot of problems which I created myself and called them problems. My life is less about suffering and more about blessing, no matter what happens.

03-07-2015

photo-blog-prague-june-2015-07The heritage of Hitler

There are still many people in Germany suffering under the cramped hand of Hitler.
It is like the collective Ego still lives in the past shadow of Hitler.
Many people are still fighting with guilt feelings.
Fighting for love.
Escaping in work.
Getting ill or live in constant fear.
It is difficult to feel.
People closed up and life is a fight.
They learned to raise the kids by breaking them.
Make them hard”, was the slogan.
Do not take care if there cry, let them cry.
They should not feel, but obey.
The only way we get soldiers and master race.
And now we ask why the kids have so much familiar burden.
Why are there so violent and broken, with a lot of labels like ADHD and more.
Believe me the Germans can be free.
They are also loved by God and his light is shining on them.
They have to open up.
Feel again.
Experience again.
Cry again.
Letting go the old hurts from the past.
Living in the now.
Not excluding anything.
That’s exactly what we did.
This weekend we could take care that we could open the cramped hand so that light could shine.
Again we were with many Germans in Czech to do The Balance Recovery Transformation Weekend so that also the relationship between the Germans and Czech could heal.

04-07-2015

photo-blog-prague-june-2015-08A testimonial from our Michael Kilp :

Our stay in Prague from 25.7. to 1.7.2015
Under instruction from Wilri and Jacub, I could experience in these days amazing transforming steps by the others and myself that have really astonished me. And that is not easy to accomplish, because I have also tried and experienced a lot in my 58 years.

On June 27th and 28th we met people from all diverse origins in Prague. There were of course Czechs, but also Dutch and German participants. They came together to work with the help of the Balance-Recovery-Moment on their inner hurtful themes and to experience healing steps on the level of the individual and this time also on the level of the collective pain-body.

I have never witnessed in my whole life so many healing experiences as in these days, not only on myself, but also on the other participants.

One central point was the collective trauma-energy of the era of Hitler that still holds me and others in its strangle-hold. We could all live through how this violence, the suppressing grind down of human beings, the not feeling of pain (emotional and also physical) has lead us to walk through life like machines or robots, without perceiving, that we are remote-controlled and not unfold our God-given, original life, not to speak off celebrating it.

I have always asked me why I have never relished success with all my efforts and cannot experience real joy and lightness in my life. Now it has become clear to me that I have never lived my life. I have never been – or only for a short moment – with me.

During these days, I went through very painful and dark processes, several times. In the beginning, I also of course have resisted to feel these frightening emotions and tried to avoid my pain by clever sayings and mind-tricks. But I had two true companions, Wilri and Jacub, on my side, who were not impressed by my ego-tricks and so, with the help of these loving companions, I could find to my inner truth.

In doing so, Wilri had often confronted me with very harsh, but unmistakable words that brought me completely out of my countenance. He brought me again and again out from moments of trance, for example, which I initially perceived as a meditative state and which I wrongly got used to during my yearlong Zen-practice.

But now it is clear to me that he had done this out of a deep love and fearlessness. I am very thankful for that and it brings me tears of gratitude for this great compassion.

From the deepest heart, I can only say to all of you: “It was worth it, I have arrived at myself, I feel an unbelievable aliveness in me and I am looking forward to the adventures that life still holds ready for me.”
I hug you all.
Balance-Recovery – Blog Report April/May 2015

NRW

Unexpected happened again. We got a very special participant in NRW. Our animal friend Kim took part in Balance-Recovery-Moment. She gave people the possibility to reconnect with the unconditional love from animals.

Spring weather allowed us to go out and to get in connection with waking up nature waking up ourselves.
On 23. and 24. May we meet each other with theme “Getting free from Inner Saboteur”.
A great theme and always good for a laughter.
We are looking forward to see you.

Prague

IMG_3231In April we were again warmly welcomed in our beloved Prague. Prague is truly magical place and every time we come back we love it more and more. Again we had great time and we met people in very extraordinary but at the same time in a very natural way.

A lot Participants from other countries traveling with us to Prague a gathering from several nations meeting in deep understanding compassion for what ever there is.
Having a lot of fun together.
A gathering from nature to nature creating friendship forever!
Love overwhelming creating great connections openness like an ocean.
Everything one.

On our Experience-Evening we could welcome a lot of new guests together with two youngsters, it’s always a blessing and a really touching if kids are in a Balance-Recovery-Moment.
See you all next time in June with the theme “Silence Speaks”.

IMG_3226

Bremen

First days of May we celebrated in Bremen. This time we had a theme Ocean of Life. Our groups in Bremen are growing and all the participants jumped into a deep healing process. In the peaceful and calming atmosphere of beautiful space of “Beletage Akademie Steinreich” was everybody supported on an authentic way to love and prosperity.

bremene-beletage

Deep healing. Deep contact with your essence. Deep contact with other people. That was our time in Bremen.

University Witten

Two of our friends invited us to introduce Balance-Recovery work at University Witten/Herdecke. It was a great experience for us to work again, with people who will become or already are our Doctors, Psychiatrists and Psychotherapists. We are looking forward for future cooperation and we are ready to take the chance to bring another Dimension to Academic Ground; the dimension of open heart, feeling, compassion and true human connection.

Balance-Recovery Life Center

Logo-vector-trn-caption-long-smallOur team is thrilled to announce you that our new Balance-Recovery-Life Center is coming. Our new Life Centre is located in virgin countryside of Münsterland and the whole team is now working hard so that we can welcome our first visitors. You can look forward to a safe space to develop your potential, friendly people, loving care, great food, Indian sauna and much more. Stay in touch for more info.

Much love,
Your Balance-Recovery-Team
Prague January 2015 – Balance-Recovery or do you take Happy pills?

Again we were in my beloved Prague. The theme we had this time, was The Ocean of life. Oceán Života.

First I did with my team a bit sightseeing in Prague and met with friends. This time I also went to the pharmacy because I needed Arnica for my left leg. Then one of the people who accompanied us saw package of pills and called me, hey Wilri look they sell happy pills here!

picture-happy-pills-en-smallI took the package of pills and asked the pharmacist:
“What is that, Happy pills you make a joke?”.
She got angry on me and screamed:
“That are happy pills and they work very good.
I take them also. Don’t make fun of it.
It is better than your Arnica. That doesn’t work.
All the homeopathic doesn’t work.
You need to believe in them otherwise they don’t work.
They are good because all the stuff what is in supports body in making or creating serotonin if your body does not have enough of it.”

Why it is that almost nobody asks why the body does not create enough serotonin and just put Happy pills in?
Isn’t that crazy?

 
I think it’s much healthier to be sad if you are sad.
Feel our hurts.
Experience our hurts then we don’t need pills.
Don’t push everything away.
Not controlling it with pills.

Anyway I bought a package of Happy pills for 13,00 € to show people in the weekend how crazy it gets with pills.

Everybody got a happy pill not to eat but to remember that also sadness is a part of the ocean and that we cannot exclude anything even our mind is part of the ocean.

It was amazing what happened with everyone, who can better describe it then one of the Participants who was only just a few hours on the Friday experience evening.
She sent our organizer Peter an email:
We translated it.

Hi Peti,

I wanted to thank you for an amazing experience evening, which you have prepared for us. I’ve never experienced something like that before. Even today, when Wilri comes to my mind I smile. I have complete peace in my soul.

When Wilri began to work individually with us and one after another around me fell like cut down trees I began to panic…

But when Wilri came to me and we looked into each other’s eyes, I began to feel complete peace and humbleness. For the first time in my life I felt unconditional love, I felt that we are merging into one. Everything around melted away, leaving only the humbleness and love. I was flooded with feeling of complete bliss. It was a condition that is totally new and beautiful for me.

If you will be with him on the weekend, I’ll be glad when these lines reach him as well. There are no words to express admiration and gratitude for the fact that he went on this journey to help us all to get into balance.

In deep respect Anička Pytlíková

Sadness-love Anger-peace Being shy-being humble Having fear-enjoy Darkness-light Craziness-blessing

The ocean of life means not pushing anything away, just experience what is there, just be with it, all have different faces just allow it to be, then it is changing.

Everything is just a part of the ocean it’s just another wave.
Let it merge in the ocean and everything is one.
There was so much acceptance, love, blessings. Nothing is wrong everything is part of the ocean.

There is no ocean telling: “That wave doesn’t belong to me.”
But we do.
And there it goes wrong.
If we say: “This wave is not allowed!”, then we have a problem with ourselves.

We are used to make everything difficult. But life is so simple.

We let people experience how simple life can be.

It is like to open the box of Pandora. Each one us of has his own box of Pandora. We open it and take care that everything what goes out is ok. That everything can be seen and that you can be with everything.

Ocean loves all its waves.
There are no good or bad waves.
All waves are part of ocean.

If you learn to be with everything that is then it can go and then you are with yourself and you love all your waves.

Woohhaaauwwwwww

See you next time in April
With all my love,

Wilri
Praha Leden 2015 – Balance-Recovery nebo chceš „Šťastné pilule“ ?

Znovu jsme byly v mé milované Praze. Tématem tentokrát byl Oceán Života.

Nejdřív jsme se já a můj tým porozhlédli po Praze a setkali se s přáteli. Tentokrát jsme také zašli do lékárny, protože jsem potřeboval Arniku pro moji levou nohu. Pak jeden z lidí, který nás doprovázel, uviděl balíček prášků a zavolal na mě: „Hej Wilri, podívej se. Tady prodávají Happy Pills!“.

picture-happy-pills-en-smallVzal jsem balíček a zeptal se lékárnice: „Co to je? Happy pills? Děláte si legraci?“.

Naštvala se na mě a začala křičet:
„To jsou Happy pills a fungují velice dobře. Já je taky beru. Nedělejte si z nich legraci.
Jsou lepší než vaše Arnika. Ta nefunguje. Nic homeopatického nefunguje. Musíte tomu věřit, jinak to nefunguje.
Happy pills jsou dobré, protože vše co v nich je, podporuje tvorbu serotoninu, pokud ho vaše tělo nemá dostatek.“

Proč je to tak, že se téměř nikdo neptá, proč tělo nevytváří dostatek serotoninu, a jenom polyká Happy pills?
Není to bláznivé?
.

 

Já si myslím, že je mnohem zdravější být smutní, když jste smutní.
Cítit naše zranění.
Prožívat naše zranění, pak nepotřebujeme pilulky.
Nic neodtlačovat pryč.
Nekontrolovat to pilulkami.

Nicméně jsem koupil balení Happy pills za 350,- Kč, abych lidem o víkendu ukázal, k jakému šílenství jsme se s pilulemi dostali.

Každý dostal Happy pill. Ne proto, aby jí snědl, ale aby si připomenul, že i smutek je součástí oceánu a že nic nemůžeme vyloučit. Dokonce i naše mysl je součástí oceánu.

Bylo úžasné, co se s každým událo. A kdo to může lépe popsat, než jedna z účastnic, která přišla jen na pár hodin v pátek na Prožitkový večer. Poslala email našemu organizátorovi Petrovi:

Ahoj Peti,

chtěla jsem Ti poděkovat za úžasný prožitkový večer, který jsi pro nás připravil. Nic podobného jsem ještě nikdy nezažila. I dnes, když mi vytane na mysl Wilri se usmívám. Mám na duši naprostý klid.

Když s námi Wilri začal jednotlivě pracovat a jeden po druhém kolem mě padali jako podťaté stromy, začala se mě zmocňovat panika…

Ale když přistoupil Wilri ke mně a zadívali jsme se jeden druhému do očí, začala jsem pociťovat naprostý klid a pokoru. Poprvé v životě jsem cítila bezpodmínečnou lásku, měla jsem pocit, že splýváme v jedno. Všechno kolem se rozplynulo a zůstala jenom pokora a láska. Zaplavil mě pocit naprosté blaženosti. Byl to stav, který je pro mne naprosto nový a krásny.

Pokud s ním ještě o víkendu budeš, budu ráda, když se tyto řádky dostanou i k němu. Nejsou slova na vyjádření obdivu a vděku za to, že se vydal na tuto cestu, aby pomohl nám všem dostat se do rovnováhy.

V hluboké úctě Anička Pytlíková

Smutek-Láska Vztek-Mír Stydlivost-Pokora Mít strach-Užívat si Temnota-Světlo Šílenství-Požehnání

Oceán života znamená, nic neodtlačovat pryč, prostě jen prožívat to, co je, prostě s tím být, dovolit všem různým tvářím být, pak se to mění.
Vše je jen část oceánu, je to jen další vlna.
Dovol jí slít se s oceánem a vše je jedním.
Bylo tam tolik přijetí, lásky, požehnání. Nic není špatně, vše je součástí oceánu.

Žádný oceán neříká: ”Tato vlna ke mně nepatří.”
Ale my ano.
A tam to jde špatně.
Pokud řekneme: „Tahle vlna není povolená!“, pak máme problém sami se sebou.

Jsme zvyklí všechno komplikovat. Ale život je tak jednoduchý.

Necháme lidi prožít, jak jednoduchý život může být.

Je to jako otevřít Pandořinu skříňku. Každý z nás má svou vlastní. My ji otevřeme a postaráme se, aby vše co z ní vyjde ven, bylo OK. Aby vše mohlo být viděno, a vy jste mohli být se vším.

Oceán miluje všechny své vlny.
Nejsou žádné špatné nebo dobré vlny.
Všechny vlny jsou součástí oceánu.

Pokud se naučíte být se vším co je, pak to může odejít a slít se s oceánem a pak jsi se sebou samým a miluješ všechny své vlny.
Ty jsi oceán.

Wůůůhhaaauwwwwww

Uvidíme se příště v Dubnu.
S veškerou mou láskou,

Wilri